تاريخچه اداره كل
.
 

ثبت احوال با وضع کنونی در ایران برای اولین بار بموجب تصویب نامه مصوب 1297 و بنا بر پیشنهاد رئیس الوزراء وزیر داخله و وزیر عدله هیئت وزراء که در 41 ماده تنظیم گردیده بود در آذر ماه همان سال منحصراً در تهران شروع به کار کرد . شهر تهران به ده بخش تقسیم وهر بخش به صورت مستقل دارای ثبت احوال و در اجرای ماده اول تصویب نامه فوق که تمامی اتباع ایران ملزم به داشتن سجل احوال رسمی شدند همزمان در روز (16آذر) سال 1297 در 8 بخش شروع ، و به استناد ماده دوم مصوبه ، سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص ثبت و سواد مطابق اصل (سجل یا شناسنامه) به اشخاص ذینفع داده می شد در سال 1304 و با تصویب قانون سجل احوال در 35 ماده اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکتی بوجود آمد و مقرر شد در سطح مملکت ورقه هویت برای مردم صادر شود در اجرای این قانون تشکیلات ثبت احوال در شهر تهران و استان تهران بشرح زیر تفکیک شد

 1 – دایره اول: شامل 10 بخش ( ادامه فعالیت قبل ) و روستای مجاور شهر تهران

 2 – دایره دوم: شامل بلوک های محدوده استان تهران شامل: ساوجبلاغ- طالقان- شهریار- شمیرانات- ورامین- شهرری، با شماره حوزه های 11 الی 20 که توسط مامورین اعزامی از تهران حوائج سجلی ساکنین روستاهای هر یک از بلوک ها مرتفع ، و اسناد تنظیمی در اختیار بایگانی تهران قرار می گرفت.

از سال 1327 و با گستردگی شهر تهران علاوه بر ادامه فعالیت 10 بخش مستقر در تهران ، واحدهای ثبت احوال دیگری تحت عنوان بخشهای 21 الی 29 و مرکزی ( به جز بخش 25) مشغول بکار گردیدند، مجددا از سال 1334 و با تغییر تشکیلات تقسیمات کشور و شهرستان شدن تعدادی از بلوک ها مانند شهرستان کرج شماره بخشهای 11 الی 20 که قبلا به دایره دوم تخصیص داده شده بود در شهر تهران بجای شماره بخشهای 21 الی 29 به این شماره ها تغییر داده شده . مانند بخش 21 به بخش 11 – بخش 22 به بخش 12 الی آخر . در اواخر سال 1348 و اوائل سال 1349 با تغییر تقسیمات شهرداری تهران از بخش به ناحیه ، تشکیلات ثبت احوال تهران نیز به 12 ناحیه تغییر و این نواحی متناسب با نواحی شهرداری تهران نیز به 12 ناحیه تغییر و این نواحی متناسب با نواحی شهرداری تهران مستقر و مشغول بکار شدند. متعاقب آن از نیمه دوم سال 1352 باز هم با تغییر نواحی شهرداری تهران به منطقه ، عناوین واحدهای ثبت احوال به مناطق ثبت احوال تهران تغییر و در سال 1360 با اضافه شدن مناطق و شهرداری به 18 منطقه ثبت احوال در تهران هم دارای تشکیلات برای 18 منطقه گردید. البته لازم به ذکر است:  تمامی اسناد تنظیمی در مناطق و نواحی و بخشهای تهران از بدو تاسیس ثبت احوال( سال 1297) در یک واحد مرکزی تحت عنوان اداره تمرکز اسناد سجلی نگهداری میشد و تمامی شناسنامه های تعویضی – المثنی – استعلامات و غیره که نیاز به سند سجلی داشت در این اداره انجام میگرفت. آخرین تغییرات بعمل آمده در سطح تهران مربوط به چند سال اخیر میباشد که با تفکیک اسناد سجلی تنظیمی حدود 87 سال گذشته بر حسب محل تنظیم سند شهر تهران به پنج منطقه با تشکیلات اداری در سطح معاون مدیر کل و هر یک دارای 3 اداره که قادر به انجام تمامی امور سجلی مراجعین را با در اختیار داشتن اسناد سجلی میباشند تغییر یافته است.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17