رسالت ثبت احوال

اهداف کلی و بلند مدت

فراهم آوردن موجبات شناسایی هویت مردم و ثبت وقایع حیاتی

دستیابی به اطلاعات کافی از نیروی انسانی کشور

ایجاد پیوند بین بخشهای نظام و مردم با حکومت

تغییرات بنیادی در نظام ثبت احوال کشور

بازسازی اسناد مناطق جنگی و بازسازی و نوسازی عمرانی

حل مشکلات اسنادی مهاجرین جنگ تحمیلی، مهاجرین و پناهندگان عراقی و افغانی و معاودین عراقی

اصلاح تشکیلات و بهبود روش در بخشهای مختلف سازمان و توسعه تشکیلات تا سطح بخشداریها

ایجاد فضای مناسب خدمتی در مرکز و استانها

استفاده از ظرفیتهای ارگانهای ذیربط و افزایش کمی و کیفی و نیروهای سازمان متناسب جامعه انقلاب و جمعیت کشور

تغییر در قانون ثبت احوال و تهیه آئین نامه مناسب اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و مراقبت کامل از اسناد

ابطال شناسنامه های موهوم – تکراری – جعلی –غصبی در جریان و از اعتبار ساقط کردن المثنی ها

اعمال مقررات کیفری درمورد تخلفات و سوء استفاده از شناسنامه ها و اسناد

 اصلاحات ضروری در ثبت احوال کشور به صورت ضربتی

 تسریع امور ارگانهای اجرائی مملکت برای خدمت دهی در قالب برنامه های رفاهی و اجتماعی نظام

 کمک به اعمال سیاستهای جمعیتی در برنامه 5 ساله کشور ( کنترل موالید- فاصله گذاری – اسکان جمعیت 

کمک به تحقق اهداف کلی و کمی برنامه 5 ساله کشور

 پوشش کامل کشور به لحاظ خدمات (جوامع شهری –روستایی –عشایری

مساعدت به هماهنگی طرحهای انفورماتیک جمعیتی کشور

 مساعدت به هماهنگی طرحهای انفورماتیک جمعیتی کشور

 مساعدت به ایجاد نظام های مالیاتی، طب ملی، نظام وظیفه، استخدام، و

ثبت سریع و دقیق و گردش سریع اطلاعات در نظام

 کنترل و حفاظت از اسناد و مدارک هویتی و تابعیتی

 نوسازی سیستم و ایمن سازی و بهسازی اسناد سجلی

 حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

 جلوگیری از جعل اسناد توسط اتباع خارجی و وابستگان به بیگانه

  خط مشی های کلی

جهت تامین اهداف اعمال موارد زیر ضروری است:
 ثبت وقایع چهارگانه جمعیت و تجزیه و تحلیل و استنتاج لازم

 تعویض شناسنامه های قدیمی موجود و صدور شناسنامه های موالید

 ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی به منظور دریافت و نگهداری اطلاعات سجلی و ارائه خدمات سجلی و اطلاعاتی

 ارائه خدمات فردی (مدارک شخصی و موقعیت اجتماعی را مبتنی بر واقعیتها مشخص می کند.)
ارائه خدمات عمومی (اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک ثبت زمینه آمارهای حیاتی برای مسئولان است.)
 شناخت ایلات و عشایر و طوایف در سراسر ایران بویژه شرق کشور

 شناخت خارجیان مقیم و ایرانیان مقیم خارج

 صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی

 استفاده از اطلاعات 75 ساله ذخیره شده درثبت احوال

 شناخت هویتی افراد کشور

جمع آوری و تهیه آمارهای انسانی سراسر کشور و انتشار آن
 تخصیص شماره شناسنامه اختصاصی (شماره شناسائی یا کدملی) که شماره منحصر به فرد برای ایرانیان که کلید دستیابی به اطلاعات است
 بازنشستگی، بسیج نظامی، بیمه تحصیلی، سجل کیفری

 مساعدت به منطقی کردن نظام تشکیلاتی و تغییر تشکیلات و سازماندهی جدید و جلوگیری از کارهای تکراری

 مساعدت به تقویت بنیه انسانی دفاعی کشور (سربازگیری) و اجرای مصوبات شورایعالی پشتیبانی جنگ در این ارتباط

 مشارکت در انگشت نگاری غیر عمومی، نگهداری و اعمال کلاسمان آثار انگشتان در اسناد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17