شورای تامین

ماده 1 - به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی - سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی

ب - برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان
ج -مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه

‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها

‌ه‍- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا

‌و - هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع

‌ماده 2 - امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل نمایند.

‌ماده 3 - اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:

1-      وزیر کشور.

2-      یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا.

3-       رئیس ستاد مشترک ارتش.

4-      فرمانده کل سپاه پاسداران.

5-      مسئول اطلاعات کل کشور.

6-      رئیس شهربانی کل کشور.

7-      سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی.

8-      فرمانده ژاندارمری کل کشور.

تبصره 1 - وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید.
تبصره 2 - شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.

تبصره 3 - تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضاء‌شوری تشکیل می‌شود.

تبصره 4 - هر یک از اعضاء شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم امکان حضور، نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی‌نمایند.

تبصره 5 - چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.

تبصره 6 - شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی کمیته‌هایی تشکیل دهد.

تبصره 7 - دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور‌تنظیم و تصویب خواهد شد و اعضاء و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند.

ماده 4 - مسؤول امنیت در استان استاندار است. استاندار موظف است شورای تأمین استان را هر 15 روز یک‌بار تشکیل دهد.

تبصره - جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد.

ماده 5 - وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:

‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.

ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.

ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.

‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.

‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.

ماده 6 - شورای تأمین استان مرکب خواهد بود از:

1-      استاندار (‌رئیس شورا)

2-      فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.

3-       رئیس شهربانی استان.

4-      فرمانده ژاندارمری استان (‌بالاترین مقام ژاندارمری در استان)

5-      فرمانده نظامی در استان (‌در صورت وجود)

تبصره - در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.

6-      سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (‌در صورت وجود)

7-      مسؤول کل اطلاعاتی در استان.

‌تبصره - استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.

‌ماده 7 - شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:

1-      فرماندار (‌رئیس شورا)

2-      فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.

3-      فرمانده ژاندارمری محل.

4-      رئیس شهربانی. تبصره - فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان دعوت نماید.

5-      فرمانده نظامی محل (‌در صورت وجود)

6-      سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (‌در صورت وجود)

7-      مسئول اطلاعاتی شهرستان.


ماده 8 - در بخشهایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد شورای تأمین با وظایف مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.

‌اعضاء شورا عبارتند از:

1-       بخشدار (‌رئیس شورا).

2-       فرمانده سپاه پاسداران.

3-       فرمانده ژاندارمری محل.

4-       رئیس شهربانی (‌در صورت وجود)

‌ماده 9 - شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار،بخشدار) می‌باشد.

‌ماده 10 - حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای تأمین مطرح و بررسی، و به حسب مورد بر عهده‌نهادها و ارگانهای ذیربط گذارده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.