کمیسیون تشخیص سن

کمیسیون تشخیص سن

نحوه رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد اشخاص

1-       تشخیص اختلاف سن اشخاصی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی بیش از 5 سال باشد با کمیسیون 5 نفره تشخیص سن محل صدور شناسنامه صاحب سند خواهد بود

2-       رسیدگی به درخواست اشخاصی که اسناد سجلی آنان در خارج از کشور تنظیم شده است با کمیسیون مستقر در تهران خواهدبود در این مورد مدیر یا رئیس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شرکت خواهد نمود

3-       محل استقرار کمیسیون در واحدهای اجرائی ثبت احوال سراسر کشور می باشد

4-      مسئول دبیرخانه کمیسیون از بین کارمندان مطلع اداره ثبت احوال به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال تعیین می گردد

5-      شروع به رسیدگی به کمیسیون با تسلیم درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی او خواهد بود درخواست کننده بایددرخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شماره یک) نوشته و به همراه تصویر شناسنامه و یک قطعه عکس جدید به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید

6-      دبیرخانه کمیسیون درخواست و مدارک پیوست آن را اخذ و در صورت تکمیل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و رسید آن را به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

7-      مسئول دبیرخانه پس از تشکیل پرونده و اخذ رونوشت یا تصویر سند سجلی پرونده امر را تسلیم رئیس اداره ثبت احوال ی نماید تا به نظر رئیس کمیسیون برسد

8-       پس از تعیین وقت توسط رئیس کمیسیون دبیرخانه وقت رسیدگی را طبق فرم شماره 4 به اطلاع سایر اعضاء کمیسیون خواهد رساند

9-       ابلاغ وقت به خواهان در محل دبیرخانه کمیسیون توسط مسئول دبیرخانه و در خارج از محل دبیرخانه توسط مأمورین ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد 

10-   درخواست کننده مکلف است در وقت تعیین شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامه افراد 15 سال تمام باید ملصق به عکس باشد) در کمیسیون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتی که پرونده معد برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغیر اینصورت درخواست وی رد می شود. لکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید

11-    تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد

12-    در صورتی که تشکیل جلسه در موعد تعیین شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجدید وقت مراتب  به اطلاع درخواست کننده خواهد رسید

13-    کمیسیون در وقت رسیدگی پس از مطالعه پرونده و ملاحظه اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست کننده و درج آن در صورتجلسه (فرم شماره 6) با اعلام ختم رسیدگی تصمیم خود را در سه نسخه اعلام می نماید

14-   کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشک قانونی معرفی نماید تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشمولیت باشد جهت تعیین سن به شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده 41 قانون خدمت وظیفه عمومی معرفی خواهد شد

15-    تصمیم کمیسیون باید مستدل و مشروح و صریح باشد

16-    حضور کلیه اعضاء کمیسیون در جلسه رسیدگی الزامی است لکن تصمیم به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود

17-    کمیسیون پس از امضاء تصمیم ، حق تغییر آن را نخواهد داشت تصحیح تصمیم از لحاظ املائی و انشائی قبل از اجراء بلامانع است. در این صورت مراتب به امضاء اکثریت خواهد رسید

18-    تصمیم کمیسیون قابل اعتراض نخواهد بود