آمار وفات
فروردین
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
اردیبهشت
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
خرداد
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
تیر
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
مرداد
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
شهریور
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
مهر
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
آبان
 
آذر
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
دی
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
بهمن
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
اسفند
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان                   تفکیک جغرافیایی فوت