آمار ولادت
فروردین 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام
 
 
اردیبهشت 
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
 
خرداد 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                   فراوانی نام
 
 
تیر
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
 
مرداد 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                   فراوانی نام
 
 
شهریور
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
مهر 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام
 
 
آبان 
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
 
آذر 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                 فراوانی نام
 
 
دی 
فراوانی ولادت               شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
 
بهمن 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                   فراوانی نام