آمار وفات
اردیبهشت
 
خرداد
 
تیر
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
مرداد
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
شهریور
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
مهر
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
آبان
فراوانی فوت                علل فوت                گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
آذر
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
دی
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
بهمن
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت