درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف
 
نوع خدمت: خدمت به شهروندان
نحوه ارائه خدمت : به صورت مراجعه حضوری و الکترونیکی 
 شرح خدمت: ادارات ثبت احوال و اتباع ایرانی می توانند موارد مصرحه در ماده 3 قانون ثبت احوال را در هیئت حل اختلاف مطرح نمایند 
 مدارک مورد نیاز: اصل شناسنامه،کارت ملی،عکس،مدارک مربوط به سمت با توجه به نسبت در خواست کننده با صاحب شناسنامه
اصالتا:گواهی حکم رشد برای متقاضی زیر 01سال(این حکم توسط دادگاه صادر می شود).
ولایتا:مدارک پدری یا جد پدری
وکالتا: شناسنامه وکیل و اصل وکالتنامه
قیوما: شناسنامه قیم و گواهی قیم نامه(که توسط دادگاه صادر می گردد)
همچنین مدارک وضعیت افراد تحت سرپرستی موسسات،موصی،امین،مادر در غیاب پدر(به شرط زوجیت) در صورت موجود بودن
 متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 1 روز تا 1 هفته
ساعات ارائه خدمت: وقت اداری
 تعداد بار مراجعه حضوری: حداکثر 2بار
هزینه ارائه خدمت :طبق تعرفه جاری
 
 
قوانین ثبت احوال کشور در خصوص هیئت حل اختلاف

ماده 3 - در مقر هر  اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود ،‌ وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است :

1. تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون.

2. رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3. ابطال اسناد و شناسنامه هائیکه بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود.

4. ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.

5. حذف کلمات زاید ، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود ( اصلاحی 18/10/1363).

ماده 4- رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است.

مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
 

نحوه اعلام نظر هیات به شهروند در مراجعه حضوری بین 10 تا 15 روز از طریق تماس تلفنی با متقاضی اعلام می شود و در درخواست الکترونیکی از طریق پیامک و ایمیل به شهروند اطلاع داده می شود.

تحویل شناسنامه پس از تقاضا اجرای رای به صورت حضوری می باشد.

 

نمودار مراحل دریافت خدمت حضوری
 
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی مدارک، بررسی درخواست و صدور رای، اگر رای هیئت آری باشد اخذ درخواست اجرا اصلاح مشخصات سجلی، صدور شناسنامه