مدیریت محتوا

راهنمای درخواست رسیدگی از هیئت حل اختلاف


1-       نحوه ارائه تقاضا:

 

1-1-  در صورتی که تقاضای رسیدگی از هیئت حل اختلاف را دارید می توانید پس از مطالعه مقررات ذیل، با کلیک کردن بر روی دکمه "ثبت درخواست" در زیر همین صفحه فرم درخواست را تکمیل نمایید.

1-2-  پس از تکمیل فرم درخواست، ضمیمه کردن مدارک، با کلیک بر روی دکمه "ثبت درخواست" درخواست در سامانه ثبت و شماره پیگیری به شما ارائه گردد. می بایست شماره پیگیری خود را جهت پیگیری درخواست، تا اتمام روند بررسی نزد خود نگهداری نمایید.

1-3-  از این پس می توانید با استفاده از صفحه "پیگیری درخواست" در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

1-4-  در صورتیکه تقاضای رسیدگی از هیئت حل اختلاف مورد تایید اولیه قرار گیرد، موضوع از طریق صفحه "پیگیری درخواست" به اطلاع خواهد رسید و می بایست از طریق همین صفحه جهت پرداخت وجه رسیدگی به درخواست از یکی از دو طریق الف) پرداخت الکترونیکی ب) ضمیمه نمون تصویر فیش بانکی اقدام نمایید.

1-5-  پس از تشکیل هیئت حل اختلاف و صدور تصمیم نهایی، موضوع از طریق صفحه "پیگیری درخواست" به اطلاع خواهد رسید و در صورت نیاز به احراز هویت و نیز تعویض شناسنامه به یکی از ادارات ثبت احوال مراجعه نمایید.

 

2-      قانون ثبت احوال کشور:

 

 

ماده 3 -  در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود ،‌ وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است :

1.        تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون.

2.        رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3.        ابطال اسناد و شناسنامه هائیکه بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود.

4.        ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.

5.        حذف کلمات زاید ، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره -  تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود ( اصلاحی 18/10/1363).

 ماده 4- رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است.

مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.