آدرس اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران
آدرس: شهر ری ، خیابان ثبت احوال، جنب ایستگاه مترو ری

شماره تلفن:55906719-  55953031