آدرس اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران

آدرس: شهر ری ،  میدان هادی  ساعی  خیابان شهرداری خیابان ثبت احوال،پ 2

شماره تلفن:55901472