آدرس اداره ثبت احوال شهر ری
آدرس: شهر ری ،  میدان هادی  ساعی  خیابان شهرداری خیابان ثبت احوال،پ 2

شماره تلفن:55924140-55953031