آدرس اداره ثبت احوال شهر ری
آدرس: شهر ری، جنب ایستگاه مترو ری

شماره تلفن:55908529-55904661

فکس: 55971054