آدرس اداره ثبت احوال دماوند
آدرس: دماوند، ضلع جنوبی میدان قدس،

شماره تلفن:76322556-76325659