آدرس اداره ثبت احوال پردیس
آدرس: بومهن،روبه روی سازمان آب،کوچه آزادی،پلاک5

شماره تلفن:76229432