آدرس اداره ثبت احوال بهارستان

آدرس: بهارستان ، بلوار آیت ا.. سعیدی شهر گلستان بلوار شهید ابدام خیابان شهید امامی جنب مدرسه

شماره تلفن:56320768