آدرس اداره اسلامشهر

آدرس:اسلامشهر، میدان نماز ، خیابان صیاد شیرازی، کوچه ثبت احوال 

شماره تلفن:99-56360497