نظر سنجی فعال
نظرسنجی: کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در پرتال اداره کل ثبت احوال استان تهران
1 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت درباره ثبت احوال در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

توضيحات
2 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت خدمات ثبت احوال در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

توضيحات
3 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت میز خدمت الکترونیکی در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

توضيحات
4 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت منشور ثبت احوال در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

توضيحات
5 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ادارات تابعه پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

توضيحات
6 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ارتباط با ما در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

توضيحات