نظر سنجی معرفی خدمات
نظرسنجی:کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا درمعرفی خدمات در پورتال
1 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت صدور کارت هوشمند ملی در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

2 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت صدور شناسنامه(تعویض و المثنی) در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

3 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت درخواست رسیدگی از هیئت حل اختلاف در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

4 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

5 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

6 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

7 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت تنظیم سند فوت و صدور گواهی در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

8 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت گواهی تجرد در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

9 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت تغییر نام و نام خانوادگی در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

10 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ثبت ولادت اتباع بیگانه در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

11 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ثبت وفات اتباع بیگانه در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

12 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ثبت مشخصات منصوبین در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

13 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت کمیسیون تشخیص سن در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟

14 -

نظر شما در مورد کیفیت اطلاع رسانی و دسترسی به محتوا در قسمت ثبت فوت ایرانیان خارج از کشور در پورتال اداره کل ثبت احوال استان تهران چیست؟