آمار ولادت سال 1399
فروردین 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام