تاریخ 1397/06/04     تعداد دفعات مشاهده 1391 بار     ساعت 00:00     گروه خبری اطلاعیه

آگهی واگذاری خدمات دفاتر پیشخوان

خدمات کارت هوشمندملی به دفاتر پیشخوان واگذار می شود.
اداره کل ثبت احوال استان تهران دراجرای اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا وماده 67 قانون برنامه ششم توسعه در نظر دارد خدمت مربوط به ثبت نام وتحویل کارت هوشمند ملی را به تعدادی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی در مناطق مورد نیاز شهرتهران واگذار نماید.
 
 
فایل پیوست