پنجشنبه 2 اسفند 1397   
 
آمار وفات
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
فراوانی فوت                علل فوت               گروه سنی فوت شدگان              تفکیک جغرافیایی فوت
 
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت
 
 
فراوانی فوت               علل فوت               گروه سنی فوت شدگان            تفکیک جغرافیایی فوت