پنجشنبه 2 اسفند 1397   
 
آمار ولادت
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام
 
 
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام
 
 
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام
 
 
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام
 
 
فراوانی ولادت                     شاخص ولادت                     گروه سنی مادران                     فراوانی نام
 
         فراوانی ولادت                  شاخص ولادت                 گروه سنی مادران                  فراوانی نام