"  لطفاً در انتهای متن ارسالی شماره ملی و شماره تلفن همراه خود را

جهت رسیدگی هرچه بهتر وارد نمایید . "

 

رسیدگی به شکایات