سه شنبه 7 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی رئیس اداره:غلامحسین عصاران

آدرس پستی: خیابان معلم 2-پشت باغ ملی

شماره تلفن دورنگار اداره و اتاق رئیس 52226066-051 و معاون اداره: 2226065-051


پست الکترونیک: khr_torbthd@Sabteahval.ir