سه شنبه 7 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/10/29         ساعت 08:15:06     گروه خبری مدیر

در مورخه 1398/10/25 جناب آقای نیری مدیرکل محترم ثبت احوال خراسات رضوی به اتفاق هیات همراه از ثبت احوال تربت حیدریه بازدیدنمودند
عکس بازدید

.

 در مورخه 1398/10/25 جناب آقای نیری مدیرکل محترم ثبت احوال خراسات رضوی به اتفاق آقای یارمحمدی ریاست محترم حراست استان و

تعدادی از کارشناسان محترم اداره کل از ثبت احوال تربت حیدریه بازدیدنمودند

در این بازدید ضمن نظارت بر فعالیتهای انجام شده جناب آقای نیری توصیه ها ورهنمودهای لازم  جهت انجام بهتر امور ارائه دادند