دوشنبه 29 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

شهرستان

ازدواج های وقوع یافته

تربت جام

شهری

روستایی

کل

سال 1392

2892

242

3134

سال 1393

2752

355

3107

سال 1394

2211

466

2677

سال 1395

2761

234

2995

سال 1396

2691

8

2699

سال 1397

2676

8

2684

سال 1398

2347

7

2354