دوشنبه 29 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

اداره ثبت احوال تربت جام در تاریخ 6/3/1307 در اوایل حکومت پهلوی تاسیس گردیده است. اولین مامور ثبت احوال و شاید اولین رئیس شخصی بنام آقای میرزاحسین خان کرائی اصل مشهدمتولد 1278 فرزند محمدحسن خان انتظام السلطان بوده که اولین سند سجلی در تربت جام بنام خودش و دومین سند بنام عیال وی توسط نامبرده در تاریخ 6/3/1307 صادر شده است از محلهای اداره و نام روسا تا سال 1350 سوابقی در دسترس نمی باشد ولی از حدود سالهای 1350 الی 1355 در خیابان المهدی کوچه مقابل خیابان نصر و از 1356 الی 1357 در خیابان کلالی و سال 1358 الی 1366 در فلکه مرکزی محل فعلی بانک صادرات و نیز از سال 1368 تاکنون در محل فعلی مقابل پایانه مسافربری مستقر می باشد .

از اوایل انقلاب تا شهریور 1389 تعداد 13 رئیس اداره بترتیب آقایان 1- مقدم 2- هراتی نژاد 3- عباسعلی فاتحی 4- سیدجلال حسینی 5- علی اعتصامی 6 – قاسم بنی اسد 7- سید حسین نیری 8- علی سلطانیان 9 علی تقوی مقدم 10- جواد طاهری 11- محمدحمزه مرادی 12- حسن بخشایی 13- داودکوشکی 14- غلامحسین قنبری مسئولیت اداره را به عهده داشته اند.
 
مدیریت محتوا