دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

شهرستان

طلاق های وقوع یافته

تربت جام

شهری

روستایی

کل

سال 1392

534

36

570

سال 1393

513

30

543

سال 1394

398

62

460

سال 1395

435

68

503

سال 1396

339

0

339

سال 1397

466

5

471

سال 1398

468

2

470