یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال تربت جام در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

53

84

72

69

84

78

77

89

85

93

134

124

1042

سال 98

96

106

97

101

78

80

93

89

110

0

0

0

850

درصد تغییرات

81.1

26.2

34.7

46.4

-7.1

2.6

20.8

0.0

29.4

0.0

0.0

0.0

-18.4