دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال تربت جام در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

570

544

595

596

546

536

552

496

454

600

495

435

6419

سال 98

480

536

511

496

501

523

456

492

482

0

0

0

4477

درصد تغییرات

-15.8

-1.5

-14.1

-16.8

-8.2

-2.4

-17.4

-0.8

6.2

0.0

0.0

0.0

-30.3