دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
ساير موارد
 
اهم فعالیتهای انجام شده در اداره ثبت احوال تربت جام در سالهای 1397 و 1398
ردیف فعالیت 9ماهه سال 1397 9ماهه سال 1398 درصد تغییرات
1 تعویض شناسنامه (نمونه قدیم - تعویض مجدد) 6678 5433 -18.6
2  صدور شناسنامه المثنی 1197 831 -30.6
3 تغییر نام 72 25 -65.3
4 تغییر نام خانوادگی 189 178 -5.8
5 تعداد درخواستهای رسیدگی شده در هیات حل اختلاف 639 502 -21.4
6 پاسخ به استعلامات سجلی دوایر دولتی 720 1212 68.3