دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
                            

رئیس اداره : غلامحسین قنبری

شماره تماس مستقیم :05152523536

تلفن : 05152523535 داخلی 1

سوابق شغلی

رئیس اداره ثبت احوال تربت جام :

تحصیلات

 کارشناس حقوق و جزا