یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/04/27         ساعت 01:00     گروه خبری اختصاصی

جلسه به ریاست جناب کاظمی معاون محترم سیاسی امنیتی فرماندار برگزار گردید. که در ابتدا آقای قنبری رئیس اداره ثبت احوال عملکرد 3 ماهه وقایع ولادت و وفات را عنوان نمودند و مشکلات پیش رو مطرح گردید و در انتها نظرات حاضرین در جلسه بررسی گردید.

 جلسه به ریاست جناب کاظمی معاون محترم سیاسی امنیتی فرماندار برگزار گردید. که در ابتدا آقای قنبری رئیس اداره ثبت احوال عملکرد 3 ماهه وقایع ولادت و وفات را عنوان نمودند و مشکلات پیش رو مطرح گردید و در انتها نظرات حاضرین در جلسه بررسی گردید.برکز