دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/05/01         ساعت 06:00     گروه خبری اختصاصی

در این جلسه به هر کدام از همکاران پرونده ای داده شده بود که می بایست توضیح داده و مشکلات پرونده با مطرح نمایند.
 در این جلسه به هر کدام از همکاران پرونده ای داده شده بود که می بایست توضیح داده و مشکلات پرونده با مطرح نمایند.