یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/03         ساعت 03:00     گروه خبری عمومی

دولت شهید رجائی، نخستین دولت مکتبی بود که پس از حاکمیّت لیبرالها در کشور، عهده‏ دار امور مملکت گردید و در آن دوره‏ ی بحرانی حداکثر تلاش و کوشش خود را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب صادقانه اعمال کرد تا آنجا که جان خویش را بر سر آن نهادند.
 دولت شهید رجائی، نخستین دولت مکتبی بود که پس از حاکمیّت لیبرالها در  کشور، عهده‏ دار امور مملکت گردید و در آن دوره‏ ی بحرانی حداکثر تلاش و  کوشش خود را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب صادقانه اعمال کرد تا آنجا که  جان خویش را بر سر آن نهادند.