جمعه 3 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

شماره تماس مستقیم: 05143223118

مسئولیت ها

 رئیس اداره ثبت احوال زبرخان: 1398 تا کنون
رئیس اداره ثبت احوال فیروزه : 1387تا 1398
رئیس اداره ثبت احوال زبرخان: 1381 تا 1387
 
مسئول ثبت احوال شهر در ثبت احوال نیشابور: 1379تا 1381
مسئول ثبت احوال شهر در ثبت احوال سرخس: 1370 تا 1379