جمعه 3 بهمن 1399   
 
پیشینه اداره

اداره ثبت احوال زبرخان درسال 1370 از اداره ثبت احوال نیشابور منفک و مستقل شد و اولین رئیس این اداره آقای محسن واسعی بوده و تا کنون رؤسای متعدد عهده دار مسئولیت شده اند و از سال 1387 تا کنون ریاست اداره با آقای علی معینی می باشد.