جمعه 3 بهمن 1399   
 
ولادت سالهای گذشته
 
 

شهرستان

ولادت

نیشابور

مردشهری

زن شهری

مرد روستایی

زن روستایی

کل

درصد تغییر نسبت به سال قبل

سال 1392

4115

3785

1107

979

9986

 

سال 1393

4170

3977

996

988

10131

3.1

سال 1394

4518

4132

849

825

10324

6.2

سال 1395

4124

3852

1165

986

10127

-7.8

سال 1396

4000

3689

1129

1074

9892

-3.6

سال 1397

3788

3684

681

640

8793

-2.8