جمعه 3 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
شهرستان

ازدواج های وقوع یافته

نیشابور

شهری

روستایی

کل

سال 1392

3960

2001

5961

سال 1393

3458

2057

5515

سال 1394

3060

1978

5038

سال 1395

4049

605

4654

سال 1396

3566

640

4206

سال 1397

2978

821

3799