جمعه 3 بهمن 1399   
 
طلاق سالهای گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرستان

طلاق های وقوع یافته

نیشابور

شهری

روستایی

کل

سال 1392

1096

352

1448

سال 1393

1099

412

1511

سال 1394

1104

453

1557

سال 1395

1476

27

1503

سال 1396

1307

142

1449

سال 1397

1240

206

1446