ارتباط با ما

 

 

دفترمدیرکل
33138122
معاون امور اسناد هویتی
33138108
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمیتی
33138166
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
33138126
حراست
33138152
رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبان
33138132
روابط عمومی
33138135
بازرسی
33138110
تلفنخانه
33138107

کد شهرستان

 

پست الکترونیکی

024

 

zanjan@sabteahval.ir