مزایده و مناقصه

آگهی مزایده اداره کل ثبت احوال استان زنجان 

این اداره کل در نظر دارد به استناد مجوز شماره 970054 مورخ24/7/97کمیسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تعداد 3 دستگاه خودرو سواری را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان می توانند ازتاریخ 97/8/12 تا 97/8/20 در ساعات اداری جهت بازدید و کسب اطلاع از شرایط مزایده به اداره منابع انسانی واقع در مجتمع ادارات راسته شرکت گاز مراجعه نمایند.

1-پیکان دوگانه شماره انتظامی 485 الف 11   قابل شماره گذاری.

2-پیکان دوگانه شماره انتظامی 838 الف 11 قابل شماره گذاری .

3- پیکان دوگانه شماره انتظامی465 الف 11 قابل شماره گذاری.