پژوهش

عناوین اولویت های پژوهشی استانی سال 1398 اداره کل ثبت احوال استان زنجان

بررسی تطبیقی گذار باروری و سالخوردگی جمعیت در استان 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عناوین اولویت های پژوهشی استانی سال 1397 اداره کل ثبت احوال استان زنجان

بررون سپاری خدمات ثبت احوال ،چالش ها و فرصت ها

 

عناوین الویت های پژوهشی استانی سال1394 سازمان ثبت احوال کشور


مطالعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی بهره برداری از آرشیو الکترونیک اسناد

بررسی تاثیر عملکرد مدیران بر رفتار کارکنان

-بررسی روش های تسهیل و مناسب سازی خدمات ثبت احوال متناسب با الکترونیکی شدن خدمات و انتظارات ارباب رجوع و قوانین

-بررسی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان

-بررسی راهکارهای افزایش اتقان و امنیت اسناد هویتی با رویکرد ثبت احوال نوین

-مطالعه و شناخت ساختار جمعیتی ایران در راستای سیاستهای کلی تسهیل ازدواج

-بررسی تطبیقی قوانین ثبت احوال با وظایف و تکالیف مرتبط با ثبت احوال نوین

-نقش ثبت احوال در نظام اداری کشور