تاریخ 1398/03/12         ساعت 09:15:45     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : سید علی شفیعی مدیر کل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به آمار واقعه ولادت گفت : تعداد دو هزار و 916 واقعه ولادت در دو ماهه امسال در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: طی دو ماهه سالجاری تعداد دو هزار و 916 واقعه ولادت در استان ثبت شده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته سه هزار و 103 واقعه بود.

سید علی شفیعی افزود: تعداد ولادت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع در دو ماهه 1398برابر با 2903 واقعه می باشد که مدت مشابه سال قبل برابر با 3094 واقعه می باشد.

وی اظهار کرد: تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانونی دردو ماهه 1398برابر با 2891 واقعه می باشد که در مدت مشابه سال قبل برابر با 3078 واقعه می باشد. درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یکسال برابر99.59درصد می باشد .

ایشان افزود: تعداد ولادت ثبت شده روزانه نیز در مدت یاد شده بطور متوسط برابر با 47  واقعه بوده که بطور تقریبی در هر 1 ساعت دو واقعه ولادت به ثبت رسیده است.
مدیر کل ثبت احوال استان زنجان ادامه داد: بر این اساس شمار ولادت پسر و دختر در دو ماهه به ترتیب 1442 و 1474 واقعه بوده است.

وی بیان کرد: طی مدت یاد شده ولادت 922 پسر و 970 دختر در مناطق شهری و 520 پسر و  504دختر در مناطق روستایی این استان به ثبت رسیده است.

به گفته وی، نسبت جنسی پسر به دختر در دو ماهه ، برابر با 100 بوده، یعنی به ازای ثبت تولد هر 100 دختر، تولد 98 پسر به ثبت رسیده است.

شفیعی افزود: طی دو ماهه ماه سالجاری103مورد ولادت حاصل از چند قلو زایی در این استان به ثبت رسید که از این تعداد 44 مورد 2 قلو زایی و 5 مورد سه قلوزایی بوده است .
وی خاطر نشان کرد: 28.61 درصد ولادتهای استان در دو ماهه متعلق به مادران واقع در گروه سنی بین 25 تا 29 سال بوده است .