تاریخ 1399/09/03         ساعت 11:54:38     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: تعداد ولادت های ثبت شده در هشت ماهه امسال در استان 10 هزار و 511 واقعه بوده است.

سید علی شفیعی افزود: از این تعداد ولادت های ثبت شده در استان تعداد موالید پسر و دختر به ترتیب برابر با 5573 واقعه و 4938 واقعه بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان به موالید چندقلو زایی اشاره کرد و افزود : درمدت یاد شده 395 مورد چند قلو زایی ثبت شده که ازاین تعداد 185 مورد دوقلوزایی ، تعداد 7مورد سه قلو زایی و 1 مورد چهار قلو زایی بوده است .

ایشان خاطر نشان کرد : نسبت جنسی پسر به دختر درهشت ماهه امسال برابر با 113 بوده ، یعنی به ازای ثبت تولد هر100دختر ، تولد 113 پسر به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد : در هشت ماهه سالجاری سهم ولادت استان از آمار کشوری برابر با 1.37 بوده است که این عدد در مقایسه با نسبت جمعیتی استان عدد قابل قبول و مطلوبی به حساب می آید .