پرسشهای متداول


1- مهلت قانونی جهت اعلام ثبت واقعه ی ولادت و وفات به ترتیب چند روز می باشد ؟

مهلت قانونی ثبت ولادت 15 روز و ثبت وفات 10 روز از تاریخ وقوع آن می باشد .

2- چه اشخاصی می توانند نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند ؟

الف )پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه ب) مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد .

ج)وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک د) متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

ه) صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد . و)اشخاصی که قانونا عهده دار نگهداری طفل هستند.

3- مدارک لازم جهت گرفتن شناسنامه نوزاد چیست ؟

الف)گواهی ولادت طفل ب) فیش بانکی پ) ارائه ی اصل شناسنامه والدین ج) در صورت ثبت بودن ازدواج حضور یکی از والدین و یا جد پدری کافی است چ) در صورت ثبت نبودن ازدواج پدر و مادر حضور هر دو الزامی است.

4- ازدواج من و همسرم ثبتی نیست آیا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد .حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد.

5- مدارک لازم جهت الصاق عکس چیست ؟

الف) در صورت اشتغال به تحصیل ، گواهی اشتغال به تحصیل و در صورت نداشتن گواهی اشتغال به تحصیل تائید عکس توسط نیروی انتظامی یا یک نفر کارمند رسمی و یا دهیاران و شورای اسلامی ب)یک قطعه عکس ج) اصل شناسنامه - فیش بانکی

6- آیا به غیراز صاحب شناسنامه شخص دیگری می تواند شناسنامه را عکسدار کند ؟

بلی در صورتیکه سن شما بین 15 تا 18 سال باشد . پدر یا مادر در صورت ثبت بودن ازدواج آنان

7- مدارک لازم جهت گرفتن المثنی چیست ؟

الف) تکمیل نمونه گزارش مفقودی شناسنامه در اداره ثبت احوال ب) دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ با زمینه روشن ج) ارائه تصویر شناسنامه های صاحب سند،همسر،فرزندان و صفحات دوم سند ازدواج برای افراد متاهل ، د) تصویر مدرک عکس دار معتبر نظیر کارت شناسنایی ملی،گذرنامه،گواهینامه، کارت پایان خدمت،گواهی تحصیلی ه ) در صورت عدم امکان ارائه مدرک عکسدار معتبر ، تایید عکس از طریق نیروی انتظامی و یا یک نفر کارمند رسمی دولت و یا دهیاران و) فیش بانکی

8- مدت زمان صدور شناسنامه المثنی چقدر می باشد ؟

مدت زمان بررسی جهت صدور شناسنامه المثنی در کلیه موارد یک ماه ، از تاریخ ثبت در دفتر مربوطه در اداره ثبت احوال می باشد.

9- مدارک لازم جهت تغییر نام خانوادگی به واژ ه آزاد چه میباشد؟ بر فرض قابل تغییر بودن نام خانوادگی ،

1-کپی شناسنامه وکارت ملی 2 تکمیل فرم و انتخاب واژه های مورد نظر جهت نام خانوادگی بر اساس اولویت 3- فیش بانکی

10- در صورتیکه پدر یک خانواده اقدام به تغییر نام خانوادگی خود نماید فرزندان چگونه میتوانند نام خانوادگی پدرخود را اخذ نمایند ؟

تغییر نام خانوادگی فرزندان صغیر (زیر 18 سال) با درخواست کتبی پدر انجام میشود و فرزندان کبیر (بالای 18 سال )میتوانند بدون اخذ اجازه نامه از پدر از نام خانوادگی جدید وی استفاده نمایند.

11- شرایط انتخاب نام های جدید که در فرهنگ نام و نام گزینی موجود نیست چگونه است؟

الف ) نام مورد نظر باید دارای معنای مناسب باشد. ب) نام لاتین و غیر ایرانی نباشد.

ج) متقاضی مستندات توجیهی نام درخواستی را به ثبت احوال ارائه دهند.

12- واجدین شرایط تغییر نام چه کسانی هستند؟

- تغییر نام کنیه های مذهبی به شکل اصلی و یا تغییر به نامهای مذهبی دیگر

- افرادی که دارای نام های قدیمی با فراوانی کم در پنج سال گذشته ( قبل از تقاضا ) دارند.

-کسانی که که دارای نام هایی هستند که از نظر تلفظ نا مانوس و مستهجن باشند.

- اسامی کسانیکه موجب هتک حرمت به مقدسات مذهبی باشند.

- تغییر نام اسامی مشترک بین زن و مرد .

- تغییر نام به نام های مذهبی.

13- آیا امکان تغییر نام هایی که بین جنس افراد مشترک می باشد وجود دارد ؟

بلی- کلیه نام هایی که در گذشته جهت زنان و مردان به صورت مشترک نام گذاری می شده در صورت مطابقت با دستورالعمل مربوطه قابل تغییر است.

14- نام کوچک فرزندم با نام من شباهت دارد آیا امکان تغییر آن وجود دارد؟

درصورت "همنام بودن" دو عضو یک خانواده با هم ،امکان تغییر نام یک نفر از آنها وجود دارد.

15- درصورت مغایرت نام خانوادگی فرزند با نام خانوادگی پدر چه باید کرد؟

اگرسن فرزند بالای 18 سال باشد بادرخواست کتبی و در دست داشتن اصل شناسنامه خود و تصویر شناسنامه پدر جهت رفع مشکل به ثبت احوال مراجعه نماید .افرادزیر 18 سال بادرخواست کتبی پدر انجام میشود.

16- چه کسانی می توانند برای حذف پسوند یا پیشوند از نام خانوادگی اقدام نمایند ؟

اشخاص می توانند در موارد ذیل حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند.

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشند مانند افتخاری علی آبادی، تبریزی راد منش و غیره

- نام خانوادگی ترکیبی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد مانند: زراسوندی احمدی، محسنی قشقائی و غیره

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حِرَف و مشاغل باشند مانند: بنکدار قاسمی، مجیدی سقطچی و غیره

- هر گاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی حرف، عدد یا کلمه زائد باشد مانند: م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسنی و غیره

توضیح: حذف کلمات زائد صرفاً شامل مواردی خواهد بود که از سوی اداره کل اعلام خواهد شد.

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ ها باشد مانند: سبز علیپور

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک حیوان باشد مانند: شیر محمدی

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک شیء باشد مانند: حسنی آینه

17- آیا می توانم جهت همسر خارجی( زن خارجی) که با او رسماً ازدواج نموده ا م شناسنامه اخذ نمایم ؟

با توجه به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می نمایند می توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ شناسنامه جهت همسرشان اقدام نمایند . مدارک مورد نیاز:

1- سند ازدواج و تصویر مصدق آن.2- دو قطعه عکس تایید شده توسط مراجع معرفی کننده

3- اصل شناسنامه مرد ایرانی که ازدواج در صفحه ی مخصوص ثبت شده باشد

4 - معرفی نامه از اداره کل امور اتباع خارجی استانداری یا معرفی نامه از اداره ی گذرنامه و امور اتباع خارجی نیروی انتظامی

5 - ارائه کلاسمان آثار انگشتان با معرفی از ناحیه اداره ی ثبت احوال

18- شرایط ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه کشورهای دیگر چیست ؟

به موجب ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون نکاح و ازدواج ، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به کسب اجازه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد که دولت این مسئله را به وزیر محترم کشور تفویض اختیار نموده است بدین معنی که هر زن ایرانی که بخواهد با مرد تبعه کشور دیگری همچون عراق و افغانستان و......ازدواج نماید می بایست مجوز امور اتباع خارجه استانداری را داشته باشدتا دفاتر ازدواج و طلاق نسبت به ثبت ازدواج ایشان مبادرت نمایند.

19- شرایط دریافت شناسنامه جهت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چیست ؟

به موجب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1385 مجلس شورای اسلامی می بایست به اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده تابعیت اقدام نمایند چرا که صدور شناسنامه برای اینگونه فرزندان منوط به صدور مجوز از اداره کل اتباع خارجی استانداری می باشد.

20- نحوه درج نام خانوادگی طفل بدون سرپرست چگونه است ؟

طبق ماده 22 قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست و آیین نامه ی اجرایی ماده مذکور پس از صدور حکم قطعی سرپرستی طفل مطابق مشخصات زوجین سرپرست شناسنامه صادر و نام خانوادگی زوج به طفل داده می شود.

21- چنانچه مشخصات شناسنامه (سجلی)متوفی در دست نباشد آیا ثبت فوت امکان پذیر است؟

بنابر قانون ثبت احوال بستگان متوفی با ارائه مدارک نسبت به اعلام و ثبت فوت اقدام و مأمور ثبت احوال بجای هرکدام از اطلاعاتی که در دست نیست در سند فوت (عبارت نامعلوم) را درج می نماید.

22- گواهی فوت در چه صورتی صادر می گردد؟

پس از ثبت فوت متوفی ودر صورت مراجعه توسط هر فردی گواهی فوت صادر می گردد.

23- چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام نمایند ؟

الف) نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی

ب) مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یانماینده ی او ، مقامات قضائی ، نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند .

24- آیا ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی پدرشان ثبت شده الزامی می باشد ؟

ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی جد پدری و پدرشان ثبت گردیده الزامی می باشد.

25- آیا افراد بزرگسالی که تاکنون شناسنامه اخذ ننموده اند می توانند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند ؟

شناسنامه جهت کلیه افرادی که دارای هویت ایرانی می باشند صادر میگردد این اشخاص باید با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز و اثبات هویت ایرانی نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند.

26- آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد . چنانچه واقعه طلاق در دوران نامزدی قبل از ازدواج انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .

27- درصورت فوت شوهر و ازدواج مجدد ومنجرشدن ازدواج صورت گرفته به طلاق آیا امکان دارد با تعویض شناسنامه و ارائه گواهی فوت شوهر سابق فقط نام او و فوتش در شناسنامه ثبت شود ؟

حذف طلاق در صورتی میسر است که ازدواج مجدد صورت گیرد.

28- در صورت وجود مغایرت بین شناسنامه فرزندان و والدین چه باید کرد؟

با در دست داشتن شناسنامه خود و والدین به اداره ثبت احوال محل سکونتتان جهت رفع مغایرت مراجعه نمائید.

29- آیا امکان حذف طلاق و نام همسر از شناسنامه بعلت جدایی وجود دارد؟

در صورتی حذف طلاق امکان پذیر می باشد که طلاق از نوع باکره غیر مدخوله باشد . اگر از انواع طلاق دیگر باشد حذف طلاق امکان پذیر نیست مگر اینکه ازدواج مجدد انجام شود .

30- آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟

در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نماید .

31- در صورت عدم درج اطلاعات راجع به والدین چه باید کرد؟

در صورتی که مدارک لازم جهت ارائه به ثبت احوال در دست دارید به اداره مراجعه نمائید در غیر این صورت تکمیل مشخصات نامعلوم با حکم صادره از مراجع قضائی می باشد.

32- طرق اثبات سیادت افراد چگونه می باشد؟

به سه طریق امکانپذیر است: الف)سیادت در اسنادهویتی پدرو یاجد پدری قید شده ورابطه پدر وفرزندی محرز باشد. ب)سیادت از طریق حکم قطعی مرجع قضایی به اثبات رسیده باشد ج) از طریق مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید ،و یا نمایندگان ولی فقیه درمراکز استانهای کشور تاییدیه ارائه شده باشد.

33- مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه چیست ؟

الف) اصل شناسنامه مستعمل ب)یک قطعه عکس با زمینه روشن

ج) تکمیل فرم تعویض شناسنامه د) فیش بانکی برابر تعرفه

34-انتخاب نام در حین اخذ شناسنامه با چه کسی است ؟

برابر ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده ی واقعه ی ولادت است .و برای نامگذاری یک نام ساده که عرفا یک نام محسوب میشود انتخاب خواهدشد .

35- اصلاح سن بیشتر از 5پنج سال با کدام مرجع است ؟

با کمیسیون سن مستقر در اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه ی متقاضی است .

36- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی شناسنامه مینمایند مرتکب جرم شده اند یا خیر ؟

طبق قانون عمل ارتکابی جرم محسوب شده ومرتکب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

37- آیا زوجه میتواند پس از ازدواج نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی همسرش تغییر دهد.

برابر ماده 42 قانون ثبت احوال زوجه (زن ) میتواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت ایشان می باشد بدون رعایت حق تقدم از نام خانوادگی همسر خود استفاده نماید و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه ی همسر می باشد.

38-آیا پذیرش درخواست تغییر نام خانوادگی از سوی مادر برای طفلی که حضانت وی بر عهده ی مادر است مجاز می باشد ؟

خیر مادر در این خصوص فاقد سمت قانونی برای تغییر نام خانوادگی طفل است.

39- در صورت فوت پدر و جد پدری چه کسی میتواند جهت تغییر نام خانوادگی فرزندان صغیر آنان اقدام نماید؟

در صورتی که نام خانوادگی فرزندان صغیرنامناسب وقابل تغییر باشدافرادی که سمت قیمومیت ،امین موقت و وصایت را برعهده دارند حسب مورد میتوانند نام خانوادگی فرزندان صغیررا تغییردهند.

40- منظور از اسناد رسمی در ماده 8 قانون ثبت احوال چه مدارک ومستنداتی هستند .؟

طبق ماده ی 8 این قانون ، دفتر ثبت کل وقایع ووفات ،شناسنامه ،گواهی ولادت ،اعلامیه ها ، اطلاعیه ها ، دفاتر ثبت کل وقایع ونام خانوادگی از اسناد رسمی است وتا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف ویا رای دادگاه برحسب مورد تصحیح و یا باطل نشده اند بقوت خود باقی میباشد.

41- انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی چگونه است .؟

انتخاب نام اقلیت های دینی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

42- آیا انتخاب واژه ی خارجی به عنوان نام خانوادگی مجاز می باشد؟

خیر انتخاب واژه ی خارجی یا ترکیب آن با واژه ی فارسی به عنوان نام خانوادگی ممنوع می باشد.

43- در هنگامی که پس از فوت پدر ،مادر همسر جدیدی اختیار نموده آیا فرزندان صغیر این مادر میتوانند از نام خانوادگی همسر فعلی استفاده نمایند؟

تغییر نام خانوادگی اینگونه فرزندان به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی ازدواج کرده است با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

44- مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختلاف چند روز است ؟ 10 ده روز از تاریخ ابلاغ است .

45-آیا زوجه میتواند پس از مرگ همسرش همچنان از نام خانوادگی او استفاده کند.؟

بله میتواند استفاده نماید ودر صورت عدم تمایل میتواند به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.

46- رفع اشتباهات رخ داده در اسناد هویتی با چه مرجعی است ؟

در محل هر اداره هیاتی 3 نفره ، به نام هیات حل اختلاف وظیفه ی رسیدگی به اشتباهات رخ داده از سوی مامور ثبت احوال رادر حین نگارش وتنظیم اسناد هویتی عهده دار میباشد.

47- نحوه ی اعلام اطلاعات اسناد هویتی به اشخاص چگونه است ؟

برابر ماده 34 قانون ثبت احوال افشای اطلاعات اسناد هویتی جز برای صاحبان آن ومقامات ذیصلاح تعیین شده در قانون ممنوع می باشد.

48- نحوه ی تغییر سن اشخاص به چه شکلی است ؟

بموجب ماده واحده(قانون حفظ اعتبار اسنادسجلی وجلوگیری از تزلزل آنها) مصوب سال 1367، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه واسناد سجلی بیش از 5 پنج سال باشد میتواند تقاضای اصلاح سن خود را به کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد ارائه نماید تا برابر مقررات ودستورالعمل مربوطه رسیدگی گردد .

49- چه وقایعی در اسناد هویتی اشخاص به ثبت می رسد؟

در سند هویتی هر فرد مواردی چون ازدواج ،طلاق ،یا رجوع ،بذل مدت ،ولادت وفوت فرزندان وفسخ نکاح برابر مقررات به ثبت میرسد .

50- نحوه ی اجرای احکام قطعی دادگاهها درسند هویتی افراد چگونه است؟

پس از صدور احکام دادگاه وقطعی شدن آن صاحب سند ( یا وکیل ونماینده قانونی وی ،ولی قهری و....) باید با ارائه مدارک لازم و تنظیم درخواستی ، اجرای رای قطعی شده را در اسناد هویتی از اداره ثبت احوال بخواهد.

51 - گواهی تجرد برای چه کسانی صادر می شود؟

جهت هموطنان مقیم خارج ازکشور در مواردی چون ازدواج ، تحصیل واشتغال گواهی صادر میشود که در آن بجز مشخصات هویتی شخص ،اطلاعاتی چون ازدواج ، طلاق ،فسخ نکاح ،بذل مدت،و فوت همسر را درج می نمایند.

51- آیا پذیرش درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف از سوی مادر فرزندان صغیر امکان پذیر است ؟

خیر، چون بر اساس ماده 1180 قانون مدنی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر وجد پدری خود می باشد لذا مادر صرفا با منصوب شدن به عنوان قیم صغار وبا ارائه قیم نامه میتواند درخواست رسیدگی از هیات را ارائه نماید.

52 - ثبت ولادت اطفال خارج از کشور چگونه است ؟

مطابق بند 2 ماده 976 قانون مدنی متولدین از پدر ایرانی ،به لحاظ تابعیت، ایرانی محسوب شده و برای آنها شناسنامه صادر میگردد.

53 - چرا حذف آثار غصب از سند هویتی اشخاص بر عهده ی محاکم قضایی است ؟چون طبق بند 2 قانون مجازات اسلامی برای عمل غصب مجازات تعیین گردیده است وهرفعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نماید جرم تلقی میگردد ورسیدگی به جرائم نیز در صلاحیت محاکم قضائی است .

54 - رسیدگی به اثبات واحراز نسب ویا نفی ولد کدام مرجع است ؟

در صورت نیاز به اثبات نسب اشخاص ( طفل یا بزرگسال)یا نفی ولد اشخاص با طرح دعوی در محاکم عمومی با ارائه ادله ومدارک نسبت به تعیین نسب (یا نفی ولد)حسب مورد اقدام وپس از صدور رای در صورت نیاز ودرخواست متقاضی در اسناد هویتی آنها اجرا می گردد.

55 - آیا پدر ومادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده اند می توانند ولادت و وفات فرزند خود را ثبت نمایند ؟ حداقل سن پدر و مادر در زمان اعلام واقعه ولادت فرزند باید به ترتیب 16 سال و 10 سال تمام قمری باشد.

56 - ثبت فوت ایرانیان خارج از کشور به چه نحوی می باشد؟

طبق ماده 22 قانون ثبت احوال فوت هر شخص اعم از ایرانی و خارجی بایستی به ثبت احوال اعلام تا برابر مقررات ثبت گردد. در خصوص ثبت فوت ایرانیان خارج از کشور واقعه با ارائه مدرک رسمی وتاییدشده به ماموران کنسولی در خارج ویا ادارات ثبت احوال در داخل کشور توسط بستگان اعلام و به ثبت می رسد.

57 - آیا اظهارات خلاف واقع در اعلام وقایع ولادت و وفات ویا هویت جرم بوده ومجازات دارد؟

مستند به بند الف ماده 2 ق. ت. ج .م. ا .سال1370مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اشخاصی که در اعلام وقایع ولادت و وفات ویا هویت بر خلاف واقع اظهاراتی نمایند که موجبات تنظیم سند یا اسنادی را فراهم آورند بموجب صدر ماده مذکور به حبس از 91 روز تا یکسال ویا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم میشوند.

58 - آیا مخدوش کردن شناسنامه یا اسناد هویتی جرم است در اینصورت چه مجازاتی دارد؟

به موجب قانون تخلفات ،جرائم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه در سال1370مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) در شناسنامه و اسناد سجلی خود یا دیگران حتی بدون قصد متقلبانه جرم است ومجازات دارد در صورتیکه اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام گرفته باشد مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم میشود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حد اکثر مجازات خواهد بود.

 
پرسش و پاسخ
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zipحداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد