جمعه 15 اسفند 1399   
 
ازدواج

آمار سالیانه ازدواج اداره ثبت احوال شهرستان زاوه 

 شهرستان زاوه

شهری 

روستائی 

کل 

 سال1392

165 

320 

485 

سال1393 

162 

332 

494 

سال1394 

147 

279 

426 

سال1395 

141 

361 

502 

سال1396 

112 

338 

450 

سال1397 

114 

352 

466 

 سال1398

 136

 403

 539

 

 
 
آمار ازدواج ثبت شده اداره ثبت احوال زاوه در سالهای 1398و 1399
 
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمـع کـل
سال 1398

58

67

35

44

33

25

36

30

67

66

43

35

539
سال 1399
33
85 43 54 60 29 26 30 55 415
درصد تغییرات