جمعه 15 اسفند 1399   
 
درباره ثبت احوال زاوه

ثبت احوال شهرستان زاوه

شهرستان زاوه براساس سرشماری سال 1385 دارای جمعیتی قریب هفتاد هزار نفر و76 روستا ،4دهستان ودو بخش به نامهای بخش مرکزی وبخش سلیمان به مرکزیت شهر دولت آباد می باشد.بر این اساس اداره ثبت احوال شهرستان زاوه با پیگیریهای مدیرکل محترم ثبت احوال استان در تاریخ 19/01/1389 همزمان با سفر استاندارومدیر کل محترم استان به این شهرستان از نمایندگی به اداره ارتقاء پیدا کرد و هم اکنون با تعداد 4 پرسنل پاسخگوی مردم شریف این شهرستان می باشد.