جمعه 15 اسفند 1399   
 
دفاتر ازدواج وطلاق
 

آدرس و تلفن

سردفتر

شماره ونوع دفترخانه

ردیف   

دولت آباد.خیابان امام رضا-53724220

آقای رستم زاده

شماره 9 ازدواج

1

دولت آباد.خیابان امام رضا-09159310959

آقای اصغرزاده

شماره 36 ازدواج

2

دولت آباد.خیابان امام رضا-53725995

آقای احمدی

شماره 29 ازدواج

3

دولت آباد.خیابان امام رضا-53724220

آقای رستم زاده

شماره 22 طلاق

4