جمعه 15 اسفند 1399   
 
طلاق

آمار سالیانه طلاق  اداره ثبت احوال شهرستان زاوه 

 شهرستان زاوه

شهری 

روستائی 

کل 

سال1392 

37 

72 

109 

سال1393 

45 

84 

129 

سال1394 

42 

80 

122 

سال1395 

42 

76 

118 

سال1396 

54 

71 

125 

سال1397 

57 

89 

146 

 سال1398

 60

 98

 158

 

 
آمار وقایع طلاق ثبت شده اداره ثبت احوال زاوه در سالهای 1398و 1399
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمـع کـل
سال 1398
17

14

4

16

11

16

13

8

12

18

17

12

158

سال 1399
3

21

10

 27

11 11 14

10

7

114

درصد تغییرات