جمعه 15 اسفند 1399   
 
فراوانی نام 88
  نامها مؤنث   نامهای مذکر  
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1زهرا2 1امیرعلی1 
 2مبینا1 2امیرعباس1 
 3سارا1