جمعه 15 اسفند 1399   
 
وفات

آمار سالیانه وفات اداره ثبت احوال شهرستان زاوه

 شهرستان زاوه

مرد شهری 

 زن شهری

مرد روستائی 

زن روستائی 

کل 

سال1392 

27 

21 

175 

133 

356 

سال1393 

15 

16 

141 

120 

292 

سال1394 

24 

14 

150 

108 

296 

سال1395 

22 

31 

174 

120 

347 

سال1396 

49 

41 

161 

150 

401 

سال1397 

44 

41 

174 

121 

380 

 سال1398

 28

 36

 160

 140

 364

آمار وفات ثبت شده اداره ثبت احوال زاوه در سالهای 1398و 1399

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 1398

24

32

35

36

31

31

20

31

39  23  25 28

355

سال 1399

30

29

31

 35

46 43 34 61 50    359

درصد تغییرات